Dortmund Innenstadt

Dortmund Innenstadt

Westenhellweg 17
44137 Dortmund

Opening times

  • Monday 9:00 - 20:00
  • Tuesday 9:00 - 20:00
  • Wednesday 9:00 - 20:00
  • Thursday 9:00 - 20:00
  • Friday 9:00 - 20:00
  • Saturday 9:00 - 20:00
  • Sunday Closed
Mode of Travel: